top of page

Welcome / Fàilte.

We are delighted to invite you to explore Arran's landscapes and iconic artists who form this brand new art trail. 

The Isle of Arran has been the inspiration for many iconic artists and in collaboration with members of the local community, we have identified twenty key locations to establish an island wide Arts Heritage Trail. The trail aims to celebrate and document this rich cultural heritage for current and future generations.

Twenty hand carved stones, made of reclaimed red Arran sandstone, mark the physical trail across the island. To find out more click on our trail map locations, play the short films, listen to Arran dialect Gaelic location names and discover the artworks and artists held in our extensive database. You can search by artist or medium, or simply browse and enjoy. 

We hope the Arran Arts Heritage Trail will provide a source of joy, surprise, learning and inspiration for those who visit and explore it, whether physically, virtually or both - The Arran Arts Heritage Trail Team.

Fàilte oirbh!

Is gasta leinn cuireadh a thoirt dhuibh sràid ùr a ghabhail san dùthaich seo an cuideachd luchd-ealain.

Tha Eilean Arainn air toileachas-inntinn a thoirt do chuid mhath luchd-ealain agas le bhith ’bruidhinn ri muinntir an Eilein, tha sinn air fichead àite aithneachadh air son Cuairt Dualchas-Ealain a chur air dòigh. Tha a’ Chuairt air son an dualchas seo a thoirt am follais don ghinealach a th’ ann agas an fheadhainn a tha ri thighinn.

Tha a’ Chuairt air a chomharrachadh le fichead clach-gaineach ruadh ás an Eilean fé, air an gearradh le lámh.  Air son tuilidh eannsachadh air seo uile, briog air a’ chairt-dhùthcha, leig le na dealbhan beaga ruith, éist ri Gàilig an àite air ainmean san Eilean agas gabh beachd air a’ chuid ealain a tha ri fhaicinn.  Faodaidh tu neach-ealain no seòrsa ealain uisinneachadh air son an stòr a rùrachadh.

Tha sinn an dòchas gun toir Cuairt Dualchas-Ealain seachad móran aoibhneas, eannsachadh agas toileachas-inntinn air son an fheadhainn a thig a’ chéilidh oirnn, gu pearsanta no aig astar.

Sgioba Cuairt Dualchas-Ealain Arainn

Follow us on Instagram @arranarts
bottom of page